Cursus Voorwaarden

 

Definities

•    Cursus/ : Een één of meerdaagse activiteit, training of opleiding.

•    Organisator: Terroirwijncursussen en evenementen

•    Docent: De persoon die de praktische uitvoering van een cursus verzorgt.

Inschrijving

•    Deelname aan de cursus is definitief bij schriftelijke inschrijving, ook via e-mail of online inschrijfformulier.

•    Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met de cursusvoorwaarden.

Betaling

•    De verschuldigde cursuskosten dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan.
•    Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen kan de inschrijving door de organisator worden geannuleerd en is de cursist aansprakelijk voor de annuleringskosten.

Annulering

•    Een inschrijving kan schriftelijk of per e-mail worden geannuleerd.
•    Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
•    Tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de cursus: € 25,-
•    28 – 14 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de cursuskosten
•    Minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus: 100% van de cursuskosten
•    Eventuele kosten voor invordering, vermeerderd met de wettelijke rente, komen ten laste van de cursist.

Wijzigingen

•    De organisator heeft ten alle tijden het recht een cursus te annuleren of te wijzigen.
•    Wanneer een volledige cursus door de organisator voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd of meer dan twee cursusdata worden gewijzigd, dan heeft de cursist het recht zijn inschrijving te annuleren binnen 7 dagen na kennisgeving van wijziging. In dat geval zijn er door de cursist geen kosten verschuldigd en ontvangt de cursist de eventueel al betaalde cursuskosten binnen 14 dagen retour.
•    De organisator is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door wijziging of annulering van een cursus.

Verhindering

•   Het verzuim van lessen door de student geeft geen recht op restitutie van de cursuskosten of een deel daarvan.

Ziekte

•    Bij wijzigingen die het gevolg zijn van ziekte van de docent, of van andere ernstige onvoorziene omstandigheden waardoor een deel van een cursus niet door kan gaan, wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip in te halen.
•    Bij serieuze ziekte van de cursist wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de cursus of een deel daarvan op een ander tijdstip in te halen na overleg met de organisator.

Vervanging

•    Het is een cursist toegestaan om bij verhindering een ander zijn/haar plaats in te laten nemen. Eventueel recht op het inhalen op een ander tijdstip vervalt daarmee.

Privacy

  • Alle door u gegeven informatie wordt alleen gebruikt voor communicatie met u, tenzij u desgevraagd akkoord gaat met het delen van sommige informatie met de cursusgroep waaraan u deelneemt. Tijdens de cursus wordt u gevraagd om uw leeftijd, en worden uw naam en email aan de WSET verstrekt ten einde examen aan te kunnen vragen.
  • Uw informatie zal door Terroirwijncursussen nooit voor commerciële doeleinden of met derden worden gedeeld tenzij u daar toestemming voor geeft.

Schade

•    De organisator of door hem ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het ontstaan van persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen dat is ontstaan tijdens of naar aanleiding van een cursusles.

The organization is not responsible/ liable for any damages during or in consequence of the course, specially the consequenses of the use of alcohol.
•    Met nadruk is de organisator niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de cursusles. Elke cursist wordt in de gelegenheid gesteld de tijdens de cursus geproefde wijnen uit te spugen. Het opdrinken van geproefde wijnen is de verantwoordelijkheid van de cursist.

Students are asked to spit out the tasted wines, swallowing the alcohol is the responsabiltiy of the student.
•    Medewerkers van de organisator of door hem ingeschakelde derden zijn niet gerechtigd uitspraken te doen betreffende aansprakelijkheden van de organisator.
•    Voor zover de organisator zelf toerekenbaar tekort schiet en de cursist daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de organisator beperkt tot maximaal het bedrag van de gefactureerde diensten.

Minimale leeftijd

•    De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.

Geschillen

•    De organisator behoudt zich het recht voor een cursist van verdere deelname uit te sluiten, in geval van ernstig conflict. Restitutie van cursusgelden worden dan verrekend aan de hand van kosten en gevolgde lessen.

Toepasselijk recht

•    Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

•    Alle geschillen die naar aanleiding van een cursus tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.